Friday, 20 April 2012

Fungsi-fungsi bahasa

 Dalam sosiolinguistik, konsep bahawa bahasa adalah alat atau fungsi untuk menyampaikan fikiran dianggap terlalu sempit, kerana seperti yang dikemukakan oleh Fishman (1972) bahawa menjadi persoalan sosiolinguistik adalah ‘Who speak, What language, When and to What end’. Oleh itu, fungsi-fungsi bahasa itu dapat dilihar dari sudut penutur, pendengar, topik, kode dan amanat perbicaraan.

    Dilihat dari sudut penutur, bahasa itu berfungsi personal atau peribadi (Lihat Halliday 1973, Finnocchiaro 1974; Jakobson 1960 menyebutnya fungsi emotif). Maksudnya, menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengucapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu ketika menyampaikan tuturannya. Dalam situasi ini, pihak si pendengar dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira.

    Dilihat dari segi pendengar atau pelawan cakap bicara, maka bahasa berfungsi direkstif atau langsung, iaitu mengatur tingkah laku pendengar (Finnocchiaro 1974). Di sini bahasa bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang diperlukan si pembicara.Hal ini dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, imbauan, permintaan, atau rayuan. Misalnya :

Harap tenang. Ada ujian
Sebaiknya anda menelefon dahulu.

   Bila dilihat dari segi topic ujaran, maka bahasa itu berfungsi sebagai referensial (Finnocchiaro 1974). Di sini, bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau ada dalam budaya. Funsi referensial ini yang melahirkan fahaman tradisional bahawa bahasa itu adalah alat untuk menampaikan idea untuk menyatakan bagaimana pendapat si penutur tentang dunia di sekelilingnya.Contoh, ‘Gedung perpustakaan itu baru dibangunkan’ adalah contoh penggunaan bahasa yang berfungsi referensial.

    Kalau dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik (Jakobson 1960), iaitu bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa di mana kaedah-kaedah atau peraturan bahasa dijelaskan dengan bahasa. Dalam kamus monolingual, bahasa itu digunakan untuk menjelaskan erti bahasa itu sendiri.

   Kalau dari segi amanat (mesej) yang akan disampaikan makas bahasa itu berfungsi imaginatif (Halliday 1973). Sesungguhnya bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan fikiran, gagasan, dan perasaan atau secara imaginasi (khayalan, rekaan) saja. Fungsi imaginatif ini biasanya berupa karya seni (puisi, cerita, dongeng, dan lelucon) yang digunakan untuk kesenangan penutur atau para pendengarnya.

   Sebagai perkenalan kepada sosiolinguistik kiranya fungsi-fungsi bahasa yang dibicarakan di atas sudah mencukupi untuk pemahaman lebih lanjut.

Thursday, 19 April 2012

Keistimewaan bahasa manusia


Mari kita lihat bagaimana kelebihan bahasa sebagai alat komunikasi manusia dibandingkan dengan alat-alat komunikasi haiwan. Perbincangan ini diambil daripada Akmajian 1979. Terdapat tiga tokoh pentign dalam membicarakan perkara ini, iaitu Hockett, Mc Neill, dan Chomsky.Hockett dan Mc Neill menyenaraikan beberapa ciri khusus yang membezakan sistem komunikasi bahasa dengan system komunikasi haiwan, iaitu :

1. Bahasa itu menggunakan jalur vocal auditif. Banyak haiwan termasuk cengkerik, katak, dan burung yang sistem komunikasinya dapat didengar. Namun, bukan semuanya merupakan bunyi vokal. Katak, burung, dan orang utan mempunyai jalur vokal auditif sama seperti yang dimiliki manusia. Tetapi, sistem komunikasinya itu tidak mempunyai  ciri yang dimiliki manusia.

2. Bahasa boleh bergerak ke semua arah, tetapi penerimanya terarah. Maksudnya, bunyi bahasa yang diucapkan dapat didengar di semua arah kerana suara atau bunyi bahasa itu merambat melalui udara, tetapi penerima atau pendengar dapat mengetahui dengan tepat dari mana arah bunyi bahasa itu datang.

3. Lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Hal ini berbeza dengan tanda atau lambang lain seperti bekas tapak kaki haiwan, dan patung kepahlawanan yang dapat bertahan lama. Oleh itu, sejak dahulu lagi masyarakat berusaha melestarikan lambang bunyi bahasa di dalam bentuk tulisan. Pada zaman moden ini bunyi bahasa itu sudah dirakam dengan peralatan eletronik dan dapat didengar kembali.

4. Khalayak dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Ertinya, seseorang pengirim lambang dan dapat juga menjadi penerima lambang itu. Dalam dunia haiwan, ada jenis cengkerik yang hanya jantannya yang dapat mengeluarkan bunyi, tetapi baik jantan atau betinanya boleh mendengar dan memahami.

5. Lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Maksudnya, pengirim lambang (penutur) dapat mendengar sendiri lambang bahasa itu. Padahal dalam beberapa macam komunikasi kinetic (gerakan), dan visual (penglihatan) seperti tarian lebah, si pengirim maklumat tidak dapat menilai bahagian-bahagian penting tariannya.

6. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi satu-satuan, iaitu kalimat, kata, morfem, dan fonem. Padahal alat komunikasi makhluk lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

7. Lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna. Misalnya, kata kuda merujuk kepada binatang yang boleh ditunggangi. Kalimat Ali menendang bola mempunyai makna seseorang bernama Ali melakukan perbuatan atau tindakan menendang bola.

Wednesday, 18 April 2012

Variasi bahasa dari segi penutur


Variasi bahasa dari segi penutur terdiri daripada idiolek, dialek, kronolek, dan sosiolek. Variasi bahasa idiolek ialah variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep idiolek setiap orang mempunyai variasi bahasanya masing-masing. Variasi bahasa idiolek berkaitan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat dan sebagainya. Namun, yang paling dominan warna suara, sehingga jika kita cukup akrab dengan seseorang hanya dengan mendengar suara bicaranya tanpa melihat orangnya, kita dapat mengenalinya. Jika ada 1000 orang penutur, misalnya aka nada 1000 idiolek denga cirinya masing-masing.

   Variasi bahasa kedua berdasarkan penuturnya ialah dialek, iaitu variasi bahasa dari kelompok penutur yang jumlahnya relative yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu.Kerana dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Contoh, dialek Perak, dialek Kedah, dan dialek Kelantan.

   Variasi bahasa ketiga berdasarkan penuturnya ialah kronolek atau dialek temporal, iaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu.  Misalnya penggunaan bahasa Melayu pada zaman dahulu dengan zaman sekarang adalah berbeza dari segi lafaz, ejaan, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Misalnya, bahasa Melayu dahulu menggunakan perkataan dukachita, dan sukachita. Bahasa Melayu zaman sekarang menggunakan perkataan dukacita, dan sukacita. Bahasa Melayu zaman dahulu tidak ada leksikon komputer, laptop, tetikus dan sebagainya.

   Variasi bahasa keempat berdasarkan penuturnya ialah sosiolek atau dialek sosial, iaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi bahasa ini berkaitan dengan masalah peribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, seks, pekerjaan, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya. Misalnya, kita boleh melihat perbezaan variasi bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak, para remaja, orang dewasa, dan orang tua. Penutur yang memperolehi pendidikan tinggi akan berbeza variasi bahasanya dengan mereka yang hanya berpendidikan rendah atau yang tidak berpendidikan.

Rujukan
Abdul Chaer & Leonie Agustina 1995, Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta:PT Rineka Cipta.

Tuesday, 17 April 2012

Fungsi Bahasa Baku


Bahasa baku ialah salah satu daripada variasi bahasa yang diangkat dan disepakati ragam bahasa yang akan dijadikan kayu pengukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat rasmi, baik secara lisan atau tulisan.

     Selain fungsi penggunaannya untuk situasi-situasi rasmi, ragam bahasa baku menurut  Gravin dan Mathiot (1956:785-787) juga mempunyai fungsi lain yang bersifat sosial politik, iaitu :

1. Fungsi pemersatu
2. Fungsi pemisah
3. Fungsi harga diri
4. Fungsi kerangka rujuk

Bahasa baku sebagai fungsi pemersatu
Bahasa baku sebagai fungsi pemersatu adalah kesanggupan bahasa baku untuk meghilangkan perbezaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan dalam masyarakat tutur dalam bentuk minimal, memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeza dialeknya. Misalnya, dialek Perak dan dialek Kelantan adalah berbeza dan kedua-dua dialek tersebut dapat disatukan dalam bahasa baku.

Bahasa baku sebagai fungsi pemisah
Bermaksud bahawa ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membezakan penggunaan bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan tidak formal. Para penutur perlu tahu menentukan bila dia harus menggunakan ragam yang baku dan ragam tidak baku. Pemisahan kedua-dua ragam bahasa tersebut tidak akan menimbulkan persoalan sosial selama ragam-ragam tersebut digunakan sesuai pada tempatnya. Misalnya, ragam tidak baku digunakan apabila seseorang penutur hendak berbicara dengan rakan-rakan, ibu bapa, dan sebagainya, manakala ragam baku digunakan apabila berbicara dengan orang yang tidak dikenali, dengan orang yang berpangkat tinggi, dan dengan orang lebih tua daripada penutur.

 Bahasa baku sebagai fungsi harga diri
Bermaksud pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya. Hal ini demikian kerana, ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari daripada lingkungan keluarga atau linkungan sehari-hari. Ragam bahasa baku hanya dapat dicapai melalui pendidikan formal, yang tidak menguasai ragam baku tentu tidak dapat masuk ke dalam situasi-situasi formal, di mana ragam baku itu harus digunakan. Ragam bahasa baku juga merupakan lambang atau simbol suatu masyarakat tutur.

Bahasa baku sebagai fungsi kerangka rujuk
Bermaksud bahawa ragam bahasa baku itu akan dijadikan pengukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Ini mungkin lebih kepada kesepakatan ramai (kovesional) dalam sesebuah masyarakat penutur. Misalnya, dalam bahasa Melayu ‘kerusi’ merujuk sesuatu yang dibina daripada kayu dan mempunyai empat kaki. Dalam bahasa Inggeris, ‘kerusi’ dipanggil ‘chair’.

Kesimpulan
Bahasa baku ialah salah satu daripada variasi bahasa yang diangkat dan disepakati ragam bahasa yang akan dijadikan kayu pengukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat rasmi, baik secara lisan atau tulisan.
            Keempat-empat fungsi bahasa baku itu di atas dapat dialakukan oleh sebuah ragam baku, jika ragam bahasa baku itu telah memiliki tiga ciri yang amat penting, iaitu memiliki ciri kemantapan yang dinamik, memiliki ciri cendekiawan, dan memiliki ciri rasional. Ketiga-tiga ciri ini perlu digunakan apabila kita melakukan kegiatan prencanaan bahasa.

Rujukan
Abdul Chaer & Leonie Agustina 1995, Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta:PT Rineka Cipta.

Monday, 16 April 2012

Etika berbahasa


Sistem tingkah laku berbahasa menurut norma-norma budaya ini disebut etika berbahasa atau tatacara berbahasa (Inggeris : Linguistic etiquette, Geertz 1976). Etika berbahasa ini berkaitan rapat dengan pemilihan kode berbahasa, norma-norma sosial, dan system budaya yang berlaku dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, etika berbahasa ini antara lain akan “mengatur” :

a) Apa yang harus kita katakan pada waktu dan keadaan tertentu kepada seseorang penutur lain berkenaan dengan status sosial dan budaya dalam masyarakat itu. Misalnya, kita biasa menggunakan perkataan saya, encik, puan, Dr., prof, Dato’/Datuk, dan sebagainya apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tinggi status sosial daripada kita. Contoh ayat :

i) Puan, saya hendak bertanya tentang program yang akan berlangsung esok.
ii) Yang Berhormat, Datuk Hakim bin Osman, tetamu kita pada hari ini.

b) Ragam bahasa apa yang paling wajar kita gunakan dalam situasi sosiolinguistik dan budaya tertentu. Terdapat pelbagai ragam bahasa yang kita bercakap setiap hari, iaitu sesame rakan, ibu bapa, guru, dan masyarakat sekeliling. Dalam setiap situasi tersebut, kita menggunakan ragam bahasa yang berlainan. Contoh ayat :

i) Bodoh betul la hang ni, kerja cam tu pon tak boleh buat.
ii) Emak, saya balik lewat hari ini, ada kelas tambahan kat sekolah.
ii) Cikgu saya tak hadir ke sekolah semalam.
c) Bila dan bagaimana kita menggunakan giliran berbicara kita, dan menyampuk perbicaraan orang lain. Kita harus berbicara mengikut giliran dan tidak menguasai sepenuhnya perbicaraan tersebut, bagi juga ruang kepada rakan-rakan lain untuk memberi pandangan dan kritikan. Kita akan menyampuk perbicaraan apabila diberi peluang daripada rakan-rakan yang lain.

d) Bila kita harus diam berbicara. Kita harus diam berbicara apabila berlaku konflik yang merumitkan seperti kematian, upacara keagamaan, kemalangan, dan sebagainya. Dalam situasi ini kita tidak digalakkan berbicara dengan lantang bagi menjaga dan menghormati seseorang yang terbabit di dalam masalah tersebut.

e) Bagaimana kualiti suara dan sikap fizik kita dalam berbicara itu. Apabila kita bercakap sesama rakan kita biasa menggunakan nada suara yang tinggi dan beremosi. Apabila kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, intonasi suara lebih lembut dan bersopan.

            Seseorang akan disebut bijak berbahasa apabila dia menguasai tatacara atau etika berbahasa itu. Kajian mengenai etika berbahasa ini biasanya dikenali etnografi berbahasa. Dalam kajian anttropologi istilah etnografi digunakan untuk pemerian budaya. Dalam hal ini, memang tidak bertentangan, sebab etika berbahasa itu juga merupakan subsistem kebudayaan.

Rujukan
Abdul Chaer & Leonie Agustina 1995, Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta:PT Rineka Cipta.