Friday, 20 April 2012

Fungsi-fungsi bahasa

 Dalam sosiolinguistik, konsep bahawa bahasa adalah alat atau fungsi untuk menyampaikan fikiran dianggap terlalu sempit, kerana seperti yang dikemukakan oleh Fishman (1972) bahawa menjadi persoalan sosiolinguistik adalah ‘Who speak, What language, When and to What end’. Oleh itu, fungsi-fungsi bahasa itu dapat dilihar dari sudut penutur, pendengar, topik, kode dan amanat perbicaraan.

    Dilihat dari sudut penutur, bahasa itu berfungsi personal atau peribadi (Lihat Halliday 1973, Finnocchiaro 1974; Jakobson 1960 menyebutnya fungsi emotif). Maksudnya, menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengucapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu ketika menyampaikan tuturannya. Dalam situasi ini, pihak si pendengar dapat menduga apakah si penutur sedih, marah, atau gembira.

    Dilihat dari segi pendengar atau pelawan cakap bicara, maka bahasa berfungsi direkstif atau langsung, iaitu mengatur tingkah laku pendengar (Finnocchiaro 1974). Di sini bahasa bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatan yang sesuai dengan yang diperlukan si pembicara.Hal ini dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, imbauan, permintaan, atau rayuan. Misalnya :

Harap tenang. Ada ujian
Sebaiknya anda menelefon dahulu.

   Bila dilihat dari segi topic ujaran, maka bahasa itu berfungsi sebagai referensial (Finnocchiaro 1974). Di sini, bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau ada dalam budaya. Funsi referensial ini yang melahirkan fahaman tradisional bahawa bahasa itu adalah alat untuk menampaikan idea untuk menyatakan bagaimana pendapat si penutur tentang dunia di sekelilingnya.Contoh, ‘Gedung perpustakaan itu baru dibangunkan’ adalah contoh penggunaan bahasa yang berfungsi referensial.

    Kalau dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik (Jakobson 1960), iaitu bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran bahasa di mana kaedah-kaedah atau peraturan bahasa dijelaskan dengan bahasa. Dalam kamus monolingual, bahasa itu digunakan untuk menjelaskan erti bahasa itu sendiri.

   Kalau dari segi amanat (mesej) yang akan disampaikan makas bahasa itu berfungsi imaginatif (Halliday 1973). Sesungguhnya bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan fikiran, gagasan, dan perasaan atau secara imaginasi (khayalan, rekaan) saja. Fungsi imaginatif ini biasanya berupa karya seni (puisi, cerita, dongeng, dan lelucon) yang digunakan untuk kesenangan penutur atau para pendengarnya.

   Sebagai perkenalan kepada sosiolinguistik kiranya fungsi-fungsi bahasa yang dibicarakan di atas sudah mencukupi untuk pemahaman lebih lanjut.

No comments:

Post a Comment