Friday, 27 April 2012

Fungsi bahasa yang berbeza-beza


Berdasarkan situasi di bawah :

Situasi : Perbualan di antara seorang isteri dengan suaminya. Si isteri hendak mengalihkan sebuah meja besar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tetapi, dia bersendirian dan tidak mampu.Lantas dia meminta pertolongan daripada suaminya. Berdasarkan dialog di bawah :

Isteri : Abang, boleh abang tolong Ain?
Suami : Boleh, apa dia?
Isteri : Tolong angkat meja yang berat ini ke sana.
Suami : Baiklah, Nah! Hendak letak di mana?
Isteri : Di sini, di penjuru bilik ini. Elok-elok, perlahan-lahan, nanti rosak   pula.
Suami : Jangan khuatir. Abang orang kuat. Ada lagi apa-apa yang boleh abang angkat?
Isteri : Tak da. Terima kasih, abang.
Suami : Sama-sama.
    Apakah penggunaan bahasa dalam kejadian kecil di atas? Secara umum dapat dikatakan bahawa dengan penggunaan bahasa, si isteri Berjaya meminta pertolongan suaminya, iaitu untuk mengerjakan sesuatu. Tanpa menggunakan bahasa, perkara ini dapat juga dilaksanakan, iaitu dengan isteri menyampaikan buah fikiran yang sama dengan menggunakan bahasa isyarat, dengan gerak-geri tangan dan kakinya, dan melakonkan apa yang hendak dilakukan mereka berdua. Tetapi buah fikiran itu dengan senang dapat disampaikan melalui bahasa.

  Dengan mengucapkan dua tiga ayat, serta dengan gerak badan yang sesuai, maksud sesuatu dapat dijelaskan. Inilah satu fungsi utama bahasa kita, bahasa Melayu : Bahasa digunakan sebagai alat perhubungan, alat untuk menyatakan buah fikiran, dan dengan demikian alat untuk menjayakan aktiviti seharian.
Thursday, 26 April 2012

Konsep Bilingualisme


Istilah biligualisme (Inggeris : bilingualism) dalam bahasa Indonesia dipanggil kedwibahasaan. Maksud dari segi harfiah, bilingualisme ialah penggunaan dua bahasa atau dua kod bahasa, iaitu sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Mandarin di Malaysia.

    Menurut  Mackey (1962:12), bilingualisme membawa maksud penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara penggantian. Misalnya, jika seorang bilingualism bercakap dengan penutur Melayu, dia menggunakan bahasa Melayu, dan jika dia bercakap dengan penutur Cina dia menggunakan bahasa Cina atau Mandarin.

   Untuk mengetahui dan menguasai kedua-dua bahasa, seseorang itu perlu menguasai bahasat tersebut. Pertama bahasa ibundanya sendiri (B1), dan yang kedua bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya (B2). Orang yang boleh menguasai kedua-dua bahasa itu digelar orang yang bilingual, manakala orang yang mampu untuk menggunakan kedua-dua bahasa itu digelar bilingualitas.

Wednesday, 25 April 2012

Lingua Franca


Lingua franca ialah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para penutur yang mempunyai bahasa ibu yang berbeza. Dahulu, bahasa Latin di Eropah adalah sebuah lingua franca bagi bangsa-bangsa eropah.

  Bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca kepada suku-suku bangsa yang berada di wilayah Nusantara. Secara sendiri, baik bangsa-bangsa di eropah atau suku bangsa di Malaysia mempunyai bahasa vernakular yang berbeza. Jadi, bagi interaksi antarabangsa atau suku bangsa diperlukan adanya sebuah bahasa yang menjadi lingua franca.

  Pemilihan satu sistem lingustik menjadi sebuah lingua franca adalah berdasarkan wujudnya kefahaman di antara sesama mereka. Bahasa Latin dahulu, difahami oleh semua bangsa eropah dan bahasa Melayu turut difahami oleh semua suku bangsa di Nusantara. Kini, bahasa Latin tidak lagi menjadi lingua franca di eropah, tempatnya telah digantikan oleh bahasa Inggeris dan bahasa Perancis.

    Bahasa Malaysia/Indonesia kini masih menjadi lingua franca di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Inggeris digunakan di India dan Filifina yang diangkat secara politik menjadi bahasa rasmi negara masing-masing adalah berdasarkan bahasa Inggeris itu sendiri telah menjadi lingua franca di negara tersebut. Jika menghadiri sidang-sidang umum PBB seseorang boleh menggunakan bahasa Inggeris, Perancis, Sepanyol, Cina dan Arab kerana alasan kelima-lima bahasa itu banyak difahami oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi, kelima-lima bahasa itu adalah bahasa lingua franca.

    Kerana dasar pemilihan lingua franca adalah kefahaman atau saling mengerti daripada penutur bahasa yang menggunakannya, maka bahasa apa-apa pun, baik sebuah langue, pijin, atau kreol dapat menjadi sebuah lingua franca itu.

Tuesday, 24 April 2012

Masalah-masalah Sosiolinguistik


Persidangan sosiolinguistik pertama yang diadakan di Universiti of California, LA pada tahun 1964, telah merumuskan terdapat tujuh dimensi dalam penelitian sosiolinguistik. Ketujuh-tujuh dimensi merupakan masalah dalam sosiolinguistik, iaitu :

1. Identiti sosial penutur
2. Identiti sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi
3. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi
4. Analisis sinkronik dan diakronik  dari dialek-dialek sosial
5. Penilaian sosial yang bebeza oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran
6. Tingkata variasi dan ragam linguistik
7. Penerapan praktik dari penelitian sosiolinguistik
(Lihat Dittmar 1976:128)
1. Identiti sosial penutur
Dapat diketahui daripada pertanyaan apa dan siapa penutur tersebut dan bagaimana hubungannya dengan lawan tuturnya. Identiti sosial penutur terdiri  daripada anggota keluarga (ayah, ibu, kakak, adik, pak cik, dan sebagainya), rakan karib, pihak atasan dan pihak bawahan (tempat kerja), guru, murid, jiran, pejabat dan sebagainya. Identiti penutur ini mempengaruhi pilihan kod dalam bertutur.

2. Identiti sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi
Identiti sosial dari pendengar perlu ditinjau dari pihak penutur. Identiti sosial penutur terdiri  daripada anggota keluarga (ayah, ibu, kakak, adik, pak cik, dan sebagainya), rakan karib, pihak atasan dan pihak bawahan (tempat kerja), guru, murid, jiran, pejabat dan sebagainya. Identiti penutur ini mempengaruhi pilihan kod dalam bertutur.

3. Lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi
Terjadi dalam ruang keluarga di dalam sebuah rumah tangga, di dalam masjid, di padang bola sepak, di dewan kuliah, di perpustakaan, dan sebagainya. Tempat peristiwa komunikasi berlaku dapat mempengaruhi pilihan kod dan gaya dalam bertutur. Contohnya, jika berada di perpustakaan, kita perlu bebual dalam keadaan senyap, manakala di padang bola kita boleh berbual kuat.

4. Analisis sinkronik dan diakronik  dari dialek-dialek sosial
Ia berupa deskripsi pola-pola dialek sosial itu, baik yang berlaku pada masa tertentu atau yang berlaku pada masa yang tidak terbatas. Dialek sosial ini digunakan para penutur sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai ahli-ahli kelas sosial tertentu di dalam masyarakat.

5. Penilaian sosial yang bebeza oleh penutur akan perilaku bentuk-bentuk ujaran
Setiap penutur tentu mempunyai kelas sosial tertentu di dalam masyarakat. Maka, berdasarkan kelas sosialnya itu, dia mempunyai penilaian tersendiri, yang tentunya sama atau jika berbeza tidak akan terlalu jauh dari kelas sosialnya terhadap bentuk-bentuk perilaku ujaran yang berlangsung.

6. Tingkata variasi dan ragam linguistik
Sehubungan dengan heterogennya anggota suatu masyarakat  tutur, adanya berbagai fungsi sosial dan politik bahasa serta adanya tingkatan kesempurnaan kod maka alat komunikasi manusia yang disebut bahasa itu menjadi sangat bervariasi. Setiap variasi, sama ada dialek, varietas, atau ragam mempunyai fungsi sosialnya masing-masing.

7. Penerapan praktik dari penelitian sosiolinguistik
Membahaskan fungsi penelitian sosiolinguistik untuk mengatasi masalah-masalah praktik dalam masyarakat. Misalnya, masalah pengajran bahasa, pembakuan bahasa, penterjemahan, mengatasi konflik sosial akibat konflik bahasa dan sebagainya.

Monday, 23 April 2012

Santun Bahasa


Santun bahasa bermaksud penggunaan bahasa berpandukan rumus-rumus tertentu. Jika kita menggunakan bahasa Inggeris, penggunaan bahasa disebut  rule-governed. Pada umumnya, terdapat tiga jenis peraturan penggunaan bahasa, iaitu peraturan linguistik, peraturan sosiolinguistik, dan peraturan pragmatik. Kepatuhan kepada peraturan-peraturan itu menunjukkan bahawa penggunaannya bercirikan santun bahasa.

    Peraturan linguistik adalah peraturan yang memastikan keteraturan sebutan dan nahu dalam penggunaan bahasa. Sebutan merupakan kaedah kita melahirkan bahasa melalui mekanisma pengaliran udara dari paru-paru melalui kerongkong dan rongga mulut serta rongga hidung. Namun, ada persetujuan dalam bentuk rupa sebutan dalam situasi tertentu apabila bahasa digunakan dalam situasi rasmi. Dan lahirlah sebutan standard bagi bahasa kebangsaan yang menunjukkan identiti komuniti atau negara berkenaan yang berbeza dengan negara yang lain.

     Nahu merupakan sarana bagi pemikiran. Tanpa nahu, fikiran tidak dapat dilahirkan dengan baik dan teratur, meskipun terdapat perbendaharaan kata. Hal ini bermaksud, jika peraturan nahu tidak dipatuhi, maka fikiran yang lahir tidaklah jelas.

    Sama pentingnya dengan peraturan sosiolinguistik, iaitu peraturan yang mengawal ketertiban sosial antara orang-orang yang berkomunikasi antara satu sama lain. Interaksi ini boleh berlaku sama ada secara bersemuka, iaitu perbualan, interaksi secara tidak ketara, iaitu antara pembaca dengan penulis. Ringkasnya, di dalam interaksi yang seperti ini perlu ada sikap sopan santun, tidak kira dalam situasi yang mana pun, dan tidak ada adanya perbezaan taraf antara kedua-dua belah pihak yang terlibat.

    Penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari mempunyai tujuan tertentu. Terdapat pelbagai cara untuk mencapai tujuan itu, ada cara yang kasar dan menekan perasaan da nada juga cara yang halus dan sopan yang kesannya pasti akan tercapai. Peraturan untuk mencapai tujuan secara sopan, tetapi berkesan itu digelar sebagai peraturan pragmatik. Peraturan ini selalu dilupakan oleh penutur, terutama dalam kalangan mereka yang beranggapan bahawa peraturan nahu itulah satu-satunya peraturan yang perlu dipatuhi untuk mewujudkan penggunaan bahasa yang baik.

Asmah Haji Omar (2002), Setia dan Santun Bahasa. Penerbit UPSI : Tanjong Malim,
Perak.