Tuesday, 17 April 2012

Fungsi Bahasa Baku


Bahasa baku ialah salah satu daripada variasi bahasa yang diangkat dan disepakati ragam bahasa yang akan dijadikan kayu pengukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat rasmi, baik secara lisan atau tulisan.

     Selain fungsi penggunaannya untuk situasi-situasi rasmi, ragam bahasa baku menurut  Gravin dan Mathiot (1956:785-787) juga mempunyai fungsi lain yang bersifat sosial politik, iaitu :

1. Fungsi pemersatu
2. Fungsi pemisah
3. Fungsi harga diri
4. Fungsi kerangka rujuk

Bahasa baku sebagai fungsi pemersatu
Bahasa baku sebagai fungsi pemersatu adalah kesanggupan bahasa baku untuk meghilangkan perbezaan variasi dalam masyarakat dan membuat terciptanya kesatuan dalam masyarakat tutur dalam bentuk minimal, memperkecil adanya perbedaan variasi dialektal dan menyatukan masyarakat tutur yang berbeza dialeknya. Misalnya, dialek Perak dan dialek Kelantan adalah berbeza dan kedua-dua dialek tersebut dapat disatukan dalam bahasa baku.

Bahasa baku sebagai fungsi pemisah
Bermaksud bahawa ragam bahasa baku itu dapat memisahkan atau membezakan penggunaan bahasa tersebut untuk situasi yang formal dan tidak formal. Para penutur perlu tahu menentukan bila dia harus menggunakan ragam yang baku dan ragam tidak baku. Pemisahan kedua-dua ragam bahasa tersebut tidak akan menimbulkan persoalan sosial selama ragam-ragam tersebut digunakan sesuai pada tempatnya. Misalnya, ragam tidak baku digunakan apabila seseorang penutur hendak berbicara dengan rakan-rakan, ibu bapa, dan sebagainya, manakala ragam baku digunakan apabila berbicara dengan orang yang tidak dikenali, dengan orang yang berpangkat tinggi, dan dengan orang lebih tua daripada penutur.

 Bahasa baku sebagai fungsi harga diri
Bermaksud pemakai ragam baku itu akan memiliki perasaan harga diri yang lebih tinggi daripada yang tidak dapat menggunakannya. Hal ini demikian kerana, ragam bahasa baku biasanya tidak dapat dipelajari daripada lingkungan keluarga atau linkungan sehari-hari. Ragam bahasa baku hanya dapat dicapai melalui pendidikan formal, yang tidak menguasai ragam baku tentu tidak dapat masuk ke dalam situasi-situasi formal, di mana ragam baku itu harus digunakan. Ragam bahasa baku juga merupakan lambang atau simbol suatu masyarakat tutur.

Bahasa baku sebagai fungsi kerangka rujuk
Bermaksud bahawa ragam bahasa baku itu akan dijadikan pengukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Ini mungkin lebih kepada kesepakatan ramai (kovesional) dalam sesebuah masyarakat penutur. Misalnya, dalam bahasa Melayu ‘kerusi’ merujuk sesuatu yang dibina daripada kayu dan mempunyai empat kaki. Dalam bahasa Inggeris, ‘kerusi’ dipanggil ‘chair’.

Kesimpulan
Bahasa baku ialah salah satu daripada variasi bahasa yang diangkat dan disepakati ragam bahasa yang akan dijadikan kayu pengukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang bersifat rasmi, baik secara lisan atau tulisan.
            Keempat-empat fungsi bahasa baku itu di atas dapat dialakukan oleh sebuah ragam baku, jika ragam bahasa baku itu telah memiliki tiga ciri yang amat penting, iaitu memiliki ciri kemantapan yang dinamik, memiliki ciri cendekiawan, dan memiliki ciri rasional. Ketiga-tiga ciri ini perlu digunakan apabila kita melakukan kegiatan prencanaan bahasa.

Rujukan
Abdul Chaer & Leonie Agustina 1995, Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Jakarta:PT Rineka Cipta.

No comments:

Post a Comment